Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

MEDCAP BV, een vennootschap gevestigd te 9830 Sint-Martens-Latem, Kortrijksesteenweg 53/3 en ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder ondernemingsnummer BE0776585562 (hierna te noemen “MEDCAP”) is een softwarebedrijf gespecialiseerd in het ontwerpen, ontwikkelen, exploiteren, onderhouden en/of hosten van software en de daaraan gerelateerde diensten.

De cliënt kan iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon zijn die met MEDCAP een contractuele relatie van welke aard dan ook aangaat in verband met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit (hierna te noemen de “Cliënt”).

1. Toepassing

Het sluiten van een overeenkomst met MEDCAP houdt de volledige en onvoorwaardelijke aanvaarding van deze Algemene Voorwaarden in.

De toepassing van de Algemene Voorwaarden van MEDCAP sluit de toepassing van enige andere (algemene of bijzondere) voorwaarden van de Klant uit.

2. Overeenkomst en omvang van de diensten

De aanbiedingen van MEDCAP zijn vrijblijvend en binden MEDCAP als zodanig niet. Offertes zijn geldig voor een periode zoals aangegeven of bij gebreke daarvan, voor een periode van 30 (dertig) dagen na de datum waarop de offerte aan de Opdrachtgever is verzonden. Opdrachten van een Opdrachtgever die niet schriftelijk door MEDCAP zijn bevestigd, zijn voor MEDCAP niet bindend.

Een overeenkomst tussen MEDCAP en de Opdrachtgever komt slechts tot stand door ondertekening van een offerte, waarin deze voorwaarden zijn opgenomen.

Alle offertes van MEDCAP worden opgesteld op basis van de door de Opdrachtgever verstrekte informatie. Elke wijziging in de voornoemde informatie kan leiden tot een herziening van de prijs en het ondertekenen van een nieuwe offerte.

In geval van tegenstrijdigheid of tegenstrijdige interpretatie tussen deze Algemene Voorwaarden en een offerte, zijn de voorwaarden van laatstgenoemde van toepassing.

3. Duur

Deze voorwaarden worden van kracht op de ingangsdatum en blijven van kracht voor de duur die is aangegeven in de desbetreffende offerte.

Het is de bedoeling van partijen dat elke offerte wordt nagekomen voor de volledige periode die door die offerte wordt beoogd, zelfs indien deze Algemene Voorwaarden aflopen of anderszins worden beëindigd, tenzij deze Algemene Voorwaarden en/of de offerte door MEDCAP worden beëindigd na wezenlijke schending van deze Algemene Voorwaarden door de Klant of na een insolventie gerelateerde gebeurtenis van de Klant zoals hieronder aangegeven.

4. Diensten

MEDCAP zal Diensten verrichten zoals overeengekomen in de desbetreffende offerte.

MEDCAP zal zich naar redelijkheid inspannen om ervoor te zorgen dat de Diensten worden verleend volgens het tijdschema dat in de offerte is opgenomen, en dat een kopie van de Software, de Deliverable(s) en Documentatie worden aan de Klant geleverd door middel van een beveiligd online bestandsuitwisseling systeem.

De Cliënt erkent dat een vertraging in de nakoming door de Cliënt van zijn verplichtingen onder deze Voorwaarden kan resulteren in (i) een vertraging in de uitvoering van de Diensten en (ii) een verhoging van de kosten/Vergoedingen die in hun geheel aan de Cliënt in rekening zullen worden gebracht.

MEDCAP draagt er zorg voor dat de broncode die deel uitmaakt van de Software is geschreven volgens een professionele standaard, in overeenstemming is met een tussen partijen overeengekomen document inzake coderingsnormen, en voldoende commentaar bevat om een bekwame derde-ontwikkelaar in staat te stellen de code te begrijpen, aan te passen, te onderhouden en bij te werken.

MEDCAP zal de Klant redelijkerwijs op de hoogte houden van de voortgang van de Diensten (tijdens sprints met regelmatige tussenpozen) en zal de Klant in het bijzonder op de hoogte houden van eventuele wezenlijke belemmeringen of waarschijnlijke vertragingen in de uitvoering van de Diensten.

MEDCAP zal gedurende de looptijd van de Diensten op verzoek van de Opdrachtgever een actuele ontwikkelversie van de Software aan de Opdrachtgever ter beschikking stellen teneinde de Opdrachtgever in staat te stellen de voortgang van de Diensten te beoordelen en MEDCAP van feedback te voorzien met betrekking tot de Software.

5. Aanvaardingsprocedure voor software

Indien gewenst en door partijen overeengekomen in de betreffende offerte, zal Opdrachtgever gedurende de Acceptatieperiode Acceptatietests uitvoeren op Programmatuur.

MEDCAP verleent hierbij aan de Klant een niet-exclusief, niet-overdraagbaar, niet- onderlicentieerbaar recht om de Software gedurende elke Acceptatieperiode te gebruiken, uitsluitend met het oog op het uitvoeren van de Acceptatietests.

MEDCAP zal aan de Opdrachtgever op kosten en voor rekening van de Opdrachtgever alle bijstand en medewerking verlenen met betrekking tot de uitvoering van de Acceptatietests zoals overeengekomen in de betreffende offerte.

Voor het einde van de Acceptatieperiode deelt de Opdrachtgever aan MEDCAP
schriftelijk mee of de Acceptatietests zijn geslaagd dan wel niet zijn geslaagd.

Indien de Klant nalaat MEDCAP schriftelijk in kennis te stellen overeenkomstig artikel 5.4 of de Software gebruikt voor enig ander doel dan het uitvoeren van de Acceptatietests, wordt de Software geacht te zijn geslaagd voor de Acceptatietests.

Indien de Opdrachtgever aan MEDCAP meedeelt dat de Acceptatietests zijn mislukt, dan dient de Opdrachtgever aan MEDCAP, gelijktijdig met het geven van de mededeling, schriftelijk opgave te doen van de resultaten van de Acceptatietests, inclusief volledige gegevens omtrent de geconstateerde mislukking.

Indien de Opdrachtgever MEDCAP meedeelt dat de Programmatuur de Acceptatietests niet heeft doorstaan:

 1. indien MEDCAP met de Opdrachtgever overeenkomt dat de Software niet aan de Acceptatiecriteria voldoet, dan dient MEDCAP het probleem te corrigeren en de Software voor het einde van de Herstelperiode opnieuw aan de Opdrachtgever te leveren voor aanvullende Acceptatietests; of
 2. anderszins, dan dienen partijen zo spoedig mogelijk en in ieder geval vóór het verstrijken van de Herstelperiode bijeen te komen en al het mogelijke te doen om overeen te komen of de Software al dan niet aan de Acceptatiecriteria voldoet, en in voorkomend geval een plan van aanpak op te stellen dat voor beide partijen redelijkerwijs bevredigend is.

Onverminderd de overige bepalingen van dit artikel 5, maar behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst tussen partijen, bedraagt het maximum aantal rondes van Acceptatietests onder dit artikel 5 3, en indien de laatste ronde van Acceptatietests niet slaagt door toedoen van MEDCAP, wordt laatstgenoemde geacht wezenlijk in gebreke te zijn gebleven ten aanzien van de desbetreffende offerte.

Indien de Opdrachtgever MEDCAP meedeelt dat de Software de Acceptatietests met goed gevolg heeft doorstaan of de Software geacht wordt de Acceptatietests met goed gevolg te hebben doorstaan op grond van dit artikel 5, dan heeft de Opdrachtgever, onverminderd artikel 15, geen recht om enige aanspraak te maken op of anderszins een beroep te doen op enige door MEDCAP in deze Voorwaarden aan de Opdrachtgever gegeven garantie met betrekking tot de conformiteit van de Software met de Specificatie of de afwezigheid van softwarefouten in de Software, tenzij van de Opdrachtgever redelijkerwijs niet verwacht had kunnen worden dat hij de schending van die garantie tijdens het testproces had kunnen onderkennen.

6. Time and Material/ reservering van middelen / vaste omvang – vaste vergoeding

Indien aldus overeengekomen in de offerte, zal MEDCAP Diensten verlenen berekend op “time and materials basis”, met inachtneming van de geldende tarieven MEDCAP.

Indien de partijen overeenkomen dat MEDCAP voor de verlening van bepaalde Diensten wordt betaald op basis van “tijd en materialen”, worden de Vergoedingen berekend op basis van:

het aantal en het profiel van de personeelsleden van MEDCAP die de Diensten verlenen;
de tariefkaart voor dit MEDCAP-personeel; en
de tijd die dergelijk personeel van MEDCAP besteedt aan het verlenen van de Diensten.

MEDCAP zal maandelijks facturen opstellen met betrekking tot de tijd die in die maand is besteed door ieder personeelslid van MEDCAP dat is ingeschakeld bij het verlenen van de Diensten.

Op schriftelijk verzoek van de Opdrachtgever zal MEDCAP de onderliggende urenstaten voor de betreffende factuur verstrekken.

Indien aldus overeengekomen in de offerte, zal MEDCAP Diensten verlenen op “resource reservation” basis. Partijen komen uitdrukkelijk overeen dat een offerte voor Diensten op “resource reservation” basis vereist dat MEDCAP bepaalde personeelsleden en middelen van MEDCAP toewijst aan de Opdrachtgever, waarbij laatstgenoemde niet het recht heeft de offerte te beëindigen zonder de uitdrukkelijke goedkeuring van MEDCAP of minder Diensten van MEDCAP te verlangen dan overeengekomen in genoemde offerte.

Indien aldus overeengekomen in de offerte, zal MEDCAP Diensten verlenen op een “fixed scope-fixed fee” basis. Partijen komen uitdrukkelijk overeen dat voor een offerte voor Diensten op een “fixed scope-fixed fee” basis, aan de Opdrachtgever niet het recht zal worden verleend de offerte te beëindigen zonder de uitdrukkelijke goedkeuring van MEDCAP. Eventuele aanvullende Diensten, buiten scope, zullen in rekening worden gebracht conform de dan geldende tarieven van MEDCAP.

7. Intellectuele eigendomsrechten

De Cliënt erkent uitdrukkelijk dat:

 1. Algemene ideeën, tools en bibliotheken. Het staat MEDCAP vrij gebruik te maken van alle algemene ideeën, concepten, methodologieën, processen, tools, bibliotheken en know-how die door MEDCAP zijn ontwikkeld of gecreëerd in het kader van de uitvoering van de Diensten.
 2. Te leveren ontwerpgegevens. Onder voorbehoud van de tijdige betaling van de Vergoedingen, zullen de definitieve ontwerpdocumenten (de “Ontwerpdocumenten”) en alle Intellectuele Eigendomsrechten of andere industriële of soortgelijke rechten die daarop betrekking hebben, geregistreerd of ongeregistreerd en over de hele wereld, worden automatisch, onherroepelijk, onvoorwaardelijk, exclusief en zonder beperkingen van welke aard dan ook overgedragen aan de Opdrachtgever onmiddellijk na hun creatie. Om twijfel te voorkomen, wordt gespecificeerd dat deze Design Deliverables niet de ontwerpen zullen omvatten die niet door de Opdrachtgever zijn geselecteerd tijdens de levering van de Design Deliverables door MEDCAP.
 3. Specifieke Ontwikkelingen. Onder voorbehoud van tijdige betaling van de Vergoedingen draagt MEDCAP alle Intellectuele Eigendomsrechten op of aan de Specifieke Ontwikkelingen, in volle eigendom en onherroepelijk over aan de Opdrachtgever, en wel onmiddellijk en onvoorwaardelijk vanaf het moment dat deze Specifieke Ontwikkelingen zijn ontwikkeld. De Specifieke Ontwikkelingen zijn elementen in de Software die specifiek door de Opdrachtgever zijn besteld en die door MEDCAP voor de Opdrachtgever worden ontwikkeld, zoals in een offerte omschreven als Specifieke Ontwikkelingen. MEDCAP zal de voor de overdracht van de Specifieke Ontwikkelingen vereiste overeenkomsten (de “Overdracht”) sluiten met haar personeel. De door de Opdrachtgever betaalde Vergoedingen zijn onder meer bedoeld als vergoeding aan MEDCAP voor deze Overdracht. MEDCAP verbindt zich ertoe, wanneer de Opdrachtgever daarom verzoekt, elk document te ondertekenen of aan elke formaliteit te voldoen, die redelijkerwijs vereist kan zijn om voormelde Overdracht uit te voeren. De Opdrachtgever verleent MEDCAP een niet-exclusieve, niet-overdraagbare, wereldwijde, onherroepelijke en royalty-vrije licentie voor het gebruik van dergelijke Specifieke Ontwikkelingen.
 4. Bij het verlenen van de Diensten kan MEDCAP materialen creëren en/of verbeteren die generiek, herbruikbaar of nuttig zijn voor de ontwikkeling van de algemene roadmap van een of meer andere producten, taken en projecten van MEDCAP. Dergelijke materialen die onder de offerte aan de Opdrachtgever worden verstrekt worden gedefinieerd als generieke ontwikkelingen (de “Generieke Ontwikkelingen”). De Klant stemt ermee in dat alle Generieke Ontwikkelingen en alle daarop betrekking hebbende Intellectuele Eigendomsrechten het exclusieve eigendom zijn van en toebehoren aan MEDCAP. Na volledige betaling van de Vergoedingen wordt MEDCAP geacht aan de Opdrachtgever een niet- exclusieve, wereldwijde, eeuwigdurende, onherroepelijke en volledig betaalde licentie te verlenen om de Generieke Ontwikkelingen te gebruiken, te wijzigen, aan te passen, in sublicentie te geven en anderszins te exploiteren, uitsluitend voor gebruik met de Software en/of de Deliverables en verdere exploitatie van de Specifieke Ontwikkelingen.
 5. Alle rechten in en op de Software, Producten en Diensten die niet uitdrukkelijk in de offerte aan de Klant worden verleend, zijn voorbehouden aan MEDCAP en haar licentiegevers.

8. Materiaal van derden

Behoudens uitdrukkelijke schriftelijke overeenkomst tussen partijen, zal MEDCAP ervoor zorgen dat de Materialen van Derden, zoals omschreven in een offerte, zijn:

 1. in licentie gegeven aan de Klant in overeenstemming met de standaard licentievoorwaarden van de relevante licentiegever (waarvan de Klant erkent dat het open source licentievoorwaarden kunnen zijn); of
 2. door MEDCAP aan de Opdrachtgever in sublicentie gegeven tegen redelijke voorwaarden die MEDCAP schriftelijk aan de Opdrachtgever heeft medegedeeld.

9. Verplichtingen van de cliënt

Behoudens voor zover partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen, dient de Opdrachtgever aan MEDCAP te verstrekken of voor MEDCAP te doen verzorgen:

tijdige samenwerking, steun, feedback en advies;
aanwezigheid tijdens vergaderingen;
tussentijdse goedkeuringen van het toepassingsgebied, indien vereist; en
informatie en documentatie, die redelijkerwijs noodzakelijk zijn om MEDCAP in staat te stellen haar verplichtingen uit hoofde van deze Voorwaarden na te komen.

De Opdrachtgever dient MEDCAP zodanige toegang tot de computerapparatuur, – programmatuur, -netwerken en -systemen van de Opdrachtgever te verschaffen of voor MEDCAP te bewerkstelligen als redelijkerwijs door MEDCAP kan worden verlangd om MEDCAP in staat te stellen haar verplichtingen uit hoofde van deze Voorwaarden na te komen.

10. Vergoedingen

De Opdrachtgever zal de Vergoedingen aan MEDCAP betalen in overeenstemming met deze Voorwaarden en/of de betreffende offerte.

Alle in of met betrekking tot een offerte genoemde bedragen zijn exclusief eventuele toepasselijke omzetbelasting, welke bij deze bedragen zal worden opgeteld en door de Opdrachtgever aan MEDCAP verschuldigd zal zijn.

11. Betalingsvoorwaarden

MEDCAP zal facturen voor de Vergoedingen uitreiken aan de Opdrachtgever op of na de betalingsmijlpalen die in een offerte zijn vastgelegd. Diensten die op basis van tijd en materialen worden geleverd, worden maandelijks gefactureerd.

De Klant dient de Vergoedingen aan MEDCAP te betalen binnen de termijn van 30 (dertig) dagen na ontvangst van een overeenkomstig dit artikel 11 opgestelde factuur.

De Klant dient de Vergoedingen te betalen door gebruik te maken van de betalingsgegevens die vermeld zijn op de betreffende factuur.

In geval van gehele of gedeeltelijke niet-betaling van de factuur op de vervaldag, zullen alle andere facturen (ongeacht hun vervaldag) van rechtswege en onmiddellijk opeisbaar zijn. In dat geval zullen van rechtswege (zonder voorafgaande schriftelijke ingebrekestelling) interesten verschuldigd zijn ten belope van 1% per maand vanaf de factuurdatum. Elke begonnen maand wordt als een volledige maand gerekend. Bovendien zal de Klant van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling en zonder verdere formaliteit een forfaitaire vergoeding verschuldigd zijn van 10% van het factuurbedrag, BTW niet inbegrepen, met een minimum van 250 EUR, onverminderd het recht van MEDCAP om een schadevergoeding te eisen gelijk aan haar werkelijke verliezen. Voorts is MEDCAP gerechtigd de uitvoering van Diensten onder deze Voorwaarden op te schorten tot ontvangst van alle verschuldigde bedragen.

MEDCAP behoudt zich het recht voor om zijn prijzen jaarlijks te herzien, op basis van de in het PC200 geldende lonen. De prijs zal jaarlijks aangepast worden met minstens de indexaties en verplichte loonsverhogingen volgens paritair comité 200. Een maand voor een prijsaanpassing zal MEDCAP de klant hiervan schriftelijk op de hoogte brengen.

12. Vertrouwelijkheidsverplichtingen

De partijen erkennen dat zij in het bezit kunnen komen van vertrouwelijke informatie die door de andere partij openbaar wordt gemaakt.
De ontvangende partij zal alle Vertrouwelijke Informatie vertrouwelijk behandelen. De ontvangende partij zal geen Vertrouwelijke Informatie aan enige andere persoon bekendmaken en zal geen Vertrouwelijke Informatie voor andere doeleinden gebruiken dan voor de doeleinden van de relevante offerte. De ontvangende partij zal de Vertrouwelijke Informatie beschermen in dezelfde mate als zij haar eigen vertrouwelijke en eigendomsinformatie beschermt en in ieder geval met niet minder dan een redelijke mate van bescherming.

De ontvangende partij stemt ermee in Vertrouwelijke Informatie alleen op een “need-to- know” basis bekend te maken aan werknemers en onafhankelijke contractanten.

De ontvangende partij stemt ermee in dat alvorens enige van haar onderaannemers en/of agenten toegang kan worden verleend tot Vertrouwelijke Informatie, elke onderaannemer en/of agent zal instemmen gebonden te zijn door een vertrouwelijkheidsverbintenis vergelijkbaar met de voorwaarden van deze Algemene Voorwaarden. Niettegenstaande de teruggave van enige Vertrouwelijke Informatie, zullen de ontvangende partij en haar onderaannemers en/of agenten alle Vertrouwelijke Informatie vertrouwelijk blijven houden gedurende een periode van 2 jaar vanaf de datum van ontvangst van de Vertrouwelijke Informatie, welke verplichting zal voortduren na elke beëindiging van deze Algemene Voorwaarden.

Indien de ontvangende partij verzocht of verplicht wordt om Vertrouwelijke Informatie van de andere partij bekend te maken, door een gerechtelijk bevel of een regelgevende beslissing, zal de ontvangende partij de andere partij hiervan onmiddellijk schriftelijk op de hoogte brengen zodat de bekendmakende partij een beschermingsbevel of een andere gepaste oplossing kan vragen en/of kan afzien van de naleving van de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden. De ontvangende partij zal enkel dat deel van de Vertrouwelijke Informatie verstrekken dat wettelijk vereist is.

Binnen 10 (tien) Werkdagen na (i) de beëindiging van een offerte en op uitdrukkelijk verzoek of (ii) een redelijk eerder verzoek van de bekendmakende partij op enig moment, zal de ontvangende partij alle Vertrouwelijke Informatie van de bekendmakende partij (naar haar keuze) vernietigen of aan de bekendmakende partij retourneren en alle kopieën van alle opslaglocaties en/of media verwijderen.

Vertrouwelijke informatie omvat geen informatie die de ontvangende partij kan vaststellen:

 • vóór ontvangst van de bekendmakende partij in het bezit was van of bekend mocht zijn bij de ontvangende partij zonder verplichting tot geheimhouding;
 • op het tijdstip van het gebruik of de openbaarmaking door de openbaarmakende partij
  algemeen bekend was bij het publiek
 • zonder schending van deze Voorwaarden en niet als gevolg van enig handelen of nalaten van de ontvangende partij;
  aan de ontvangende partij wordt bekendgemaakt door een derde partij die geen inbreuk maakt op een verplichting van
  vertrouwelijkheid; of
 • onafhankelijk is ontwikkeld door de ontvangende partij zonder de deelname van werknemers of andere personen die toegang hebben gehad tot Vertrouwelijke Informatie van de bekendmakende partij.

Elke inbreuk door de ontvangende partij op haar vertrouwelijkheidsverplichtingen geeft de bekendmakende partij het recht betaling te eisen van een forfaitair bedrag van 25.000,00 EUR (vijfentwintigduizend euro), onverminderd het recht van de bekendmakende partij om een hogere schadevergoeding te eisen indien de bekendmakende partij het bestaan van een dergelijke hogere schadevergoeding kan bewijzen.

13. Gegevensbescherming

Elke partij zal te allen tijde voldoen aan haar respectieve verplichtingen op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming 2016/679, zoals gewijzigd, en elke verdere implementatie of vervanging van die wet (“Gegevensbeschermingswetgeving”). Het woord “Verwerken” en de uitdrukking “Persoonsgegevens”, wanneer gebruikt in deze clausule, hebben de betekenis die daaraan is toegekend in de Gegevensbeschermingswetgeving.

MEDCAP zal de Persoonsgegevens die haar op grond van een offerte worden verstrekt, verwerken in overeenstemming met de Wetgeving inzake gegevensbescherming en, indien vereist, een addendum inzake gegevensverwerking.

14. Garanties

MEDCAP garandeert aan de Klant dat:

 1. MEDCAP heeft het wettelijke recht en de bevoegdheid om de offerte aan te gaan en haar verplichtingen onder deze Algemene Voorwaarden na te komen;
 2. MEDCAP zal voldoen aan alle toepasselijke wet- en regelgeving die van toepassing is op de uitoefening MEDCAP’ S rechten en de nakoming van MEDCAP ’S verplichtingen onder deze Voorwaarden; en
 3. MEDCAP beschikt over of heeft toegang tot alle noodzakelijke know-how, expertise en ervaring om haar verplichtingen onder deze Voorwaarden na te komen.

MEDCAP garandeert aan de Klant dat:

 1. de Software en/of het (de) geleverde Product(en) in alle wezenlijke opzichten in overeenstemming zal (zullen) zijn met de Specificatie;
 2. de Software wordt geleverd vrij van Softwaregebreken en vrij van Softwaregebreken zal blijven gedurende een periode van ten minste 3 maanden na de levering van de Software;
 3. de Producten vrij van gebreken zullen worden geleverd. De Klant stemt er uitdrukkelijk mee in MEDCAP alle klachten in verband met de Producten te bezorgen binnen een termijn van 10 Werkdagen na de levering, waarna de Producten geacht worden aanvaard te zijn “as is” door de Klant.

MEDCAP garandeert aan de Klant dat de Software en/of de Leverbare(n), wanneer gebruikt door de Klant in overeenstemming met deze Voorwaarden, geen inbreuk maken op de Intellectuele Eigendomsrechten van enige persoon.

Indien MEDCAP redelijkerwijs vaststelt, of een derde beweert, dat het gebruik van de Software en/of de Deliverable(s) door de Opdrachtgever overeenkomstig deze Voorwaarden inbreuk maakt op Intellectuele Eigendomsrechten van een derde, kan MEDCAP op eigen kosten:

 1. de Software en/of de te leveren Software(s) zodanig wijzigen dat zij niet langer inbreuk maken op de desbetreffende Intellectuele Eigendomsrechten; of
 2. voor de Klant het recht te verwerven om de Software en/of het (de) Product(en) te gebruiken in overeenstemming met deze Voorwaarden.

Behalve zoals uitdrukkelijk bepaald in deze Algemene Voorwaarden, verstrekt MEDCAP geen andere garantie. In het bijzonder geeft MEDCAP geen enkele garantie met betrekking tot de verkoopbaarheid en/of geschiktheid van de Software en/of de Prestatie(s) voor een bepaald doel.

De Opdrachtgever staat er jegens MEDCAP voor in dat hij het wettelijk recht en de bevoegdheid heeft om een offerte aan te gaan en zijn verplichtingen onder deze Voorwaarden na te komen.

15. Erkenningen en garantiebeperkingen

De Klant erkent dat de Software nooit geheel vrij is van gebreken, fouten en bugs en onverminderd de overige bepalingen van deze Voorwaarden geeft MEDCAP geen garantie of verklaring dat de Software en/of de te leveren Prestatie(s) geheel vrij zal zijn van gebreken, fouten en bugs.

De Klant erkent dat de Software nooit geheel vrij is van beveiligingslekken en met inachtneming van de overige bepalingen van deze Voorwaarden geeft MEDCAP geen garantie of verklaring dat de Software geheel veilig zal zijn.

Tenzij anders overeengekomen in de betreffende offerte, zal de Software niet worden onderworpen aan beveiligings- of performance tests. MEDCAP zal desgewenst op kosten van Opdrachtgever hiervoor een derde dienstverlener inschakelen.

De Klant erkent dat de Software uitsluitend is ontworpen om compatibel te zijn met de software die in de Specificatie als compatibel wordt vermeld en MEDCAP garandeert of verklaart niet dat de Software compatibel zal zijn met enige andere software.

De Klant erkent dat MEDCAP geen juridisch, financieel, boekhoudkundig of fiscaal advies zal verstrekken onder deze Voorwaarden of met betrekking tot de Software en/of de Leverbare(n) en, behalve voor zover uitdrukkelijk anders bepaald in deze Voorwaarden, garandeert of verklaart MEDCAP niet dat de Software en/of de Leverbare(n) of het gebruik van de Software en/of de Leverbare(n) door de Klant geen aanleiding zal geven tot enige wettelijke aansprakelijkheid van de Klant of enige andere persoon.

16. Beperkingen en uitsluitingen van aansprakelijkheid

Niets in deze Algemene Voorwaarden zal:

 • de aansprakelijkheid voor overlijden of persoonlijk letsel ten gevolge van nalatigheid te beperken of uit te sluiten;
 • de aansprakelijkheid voor fraude te beperken of uit te sluiten;
 • alle aansprakelijkheden uitsluiten die krachtens de toepasselijke wetgeving niet mogen worden uitgesloten.

Geen van beide partijen is jegens de andere partij aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit een geval van overmacht.

Behoudens enige aansprakelijkheid krachtens artikel 16.1, is geen van beide partijen aansprakelijk jegens de andere partij met betrekking tot enig verlies van inkomsten of inkomen, verlies van gebruik of productie, verlies van zaken, contracten of kansen, verlies of corruptie van gegevens, database, bijzondere, indirecte of gevolgschade of verlies.

Met uitzondering van enige aansprakelijkheid op grond van artikel 16.1, zal de totale aansprakelijkheid van een partij jegens de andere partij op grond van deze Algemene Voorwaarden met betrekking tot directe schade het totale bedrag van 25.000 EUR niet overschrijden.

17. Overmacht

Geen van de partijen zal in strijd met deze Voorwaarden handelen, noch aansprakelijk zijn voor vertraging in de uitvoering, of nalatigheid in de uitvoering, van een van haar verplichtingen onder deze Voorwaarden indien dergelijke vertraging of nalatigheid het gevolg is van gebeurtenissen, omstandigheden of oorzaken buiten haar redelijke controle, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, storingen van het internet of een openbaar telecommunicatienetwerk, epidemieën, hackeraanvallen, virus- of andere kwaadaardige softwareaanvallen of infecties, stroomstoringen, wetswijzigingen, rampen, explosies, branden, overstromingen, rellen, terroristische aanslagen en oorlogen.

In dergelijke omstandigheden heeft de getroffen partij recht op een redelijke verlenging van de termijn voor de nakoming van deze verplichtingen, met dien verstande dat, indien de periode van vertraging of niet-nakoming tien weken voortduurt, de niet getroffen partij de offerte kan beëindigen door middel van een schriftelijke kennisgeving aan de andere partij, met inachtneming van een opzegtermijn van 14 dagen.

18. Beëindiging

MEDCAP en de Opdrachtgever kunnen een offerte niet opzeggen.

Elke partij kan een lopende offerte onmiddellijk beëindigen door middel van een schriftelijke kennisgeving van beëindiging aan de andere partij indien:

 • de andere partij een wezenlijke inbreuk pleegt op deze Algemene Voorwaarden, en de inbreuk niet ongedaan kan worden gemaakt;
 • de andere partij een wezenlijke inbreuk pleegt op deze Algemene Voorwaarden, en de inbreuk herstelbaar is, maar de andere partij nalaat de inbreuk te herstellen binnen de periode van 30 (dertig) dagen na het geven van een schriftelijke kennisgeving aan de andere partij waarin herstel van de inbreuk wordt geëist.

Elke partij kan een lopende offerte onmiddellijk beëindigen door middel van een schriftelijke kennisgeving van beëindiging aan de andere partij indien:

 1. de andere partij:
  1. is opgelost;
  2. ophoudt zijn bedrijf uit te oefenen;
  3. niet in staat is of wordt gesteld haar schulden te betalen; of
  4. insolvabel is of wordt, of insolvabel wordt verklaard;
 2. een bewindvoerder, een curator of een vereffenaar wordt aangesteld over de activa van de andere partij;
 3. een bevel tot liquidatie van de andere partij wordt uitgevaardigd, of de andere partij een besluit tot liquidatie neemt (anders dan ten behoeve van een solvente bedrijfsreorganisatie waarbij de resulterende entiteit alle verplichtingen van de andere partij onder deze Algemene Voorwaarden zal overnemen).

19. Diversen

Naleving van wetten en voorschriften

Beide partijen zullen voor eigen rekening de wetten en voorschriften van de overheid met betrekking tot deze Voorwaarden naleven en alle Vergoedingen of andere kosten in dit verband betalen.

Ontheffing

Het nalaten van een van beide partijen om op enig moment aan te dringen op strikte uitvoering van een van de bepalingen onder deze Voorwaarden zal niet worden beschouwd als een verklaring van afstand of beperking van haar recht om op enig moment daarna aan te dringen op strikte uitvoering.

Mededelingen

Alle kennisgevingen, eisen of toestemmingen die krachtens deze Voorwaarden vereist of toegestaan zijn, worden schriftelijk gedaan. Kennisgevingen worden de partijen per aangetekende post gezonden op de adressen die in de offerte zijn vermeld, of op een ander
adres dat door een van de partijen schriftelijk aan de andere partij wordt meegedeeld.

Scheidbaarheid

Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden om welke reden dan ook ongeldig, onwettig of niet-afdwingbaar wordt verklaard door een bevoegde rechtbank, zal een dergelijke bepaling worden doorgehaald en zullen de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden volledig van kracht blijven alsof deze Algemene Voorwaarden waren uitgevoerd met weglating van de ongeldige, onwettige of niet-afdwingbare bepaling. De partijen zullen onmiddellijk te goeder trouw onderhandelingen beginnen om deze ongeldigheid te verhelpen.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Deze Algemene Voorwaarden zullen beheerst worden door en geïnterpreteerd worden volgens de wetten van België. Elke partij onderwerpt zich aan de exclusieve bevoegdheid van de bevoegde rechtbanken van Gent, afdeling Gent, voor alle geschillen die hieruit voortvloeien.

20. Definities

Voor de toepassing van deze Algemene Voorwaarden hebben de volgende termen de betekenis die in deze clausule wordt gespecificeerd of waarnaar in deze clausule wordt verwezen:

Aanvaardingscriteria” betekent:
de Software in alle wezenlijke opzichten in overeenstemming is met de Specificatie; en
dat de Software vrij is van Software Defecten;

Acceptatieperiode” betekent een periode van 10 Werkdagen na de levering van de Software aan de Klant in overeenstemming met artikel 5, of een andere periode die de partijen schriftelijk overeenkomen;

Acceptatietests“: een reeks tests bedoeld om vast te stellen of de Software voldoet aan de Acceptatiecriteria, met dien verstande dat de exacte vorm van de tests door MEDCAP redelijk handelend zal worden vastgesteld en gedocumenteerd, en voor aanvang van de Acceptatieperiode aan de Opdrachtgever zal worden medegedeeld;

Werkdag” betekent elke weekdag die geen bank- of wettelijke feestdag in België is;

Kantooruren” betekent de uren van 9.00 tot 17.00 uur op een Werkdag;

Vertrouwelijke informatie” betekent alle informatie die (mondeling, schriftelijk, elektronisch of anderszins) door een partij (“bekendmakende partij”) aan de andere partij (“ontvangende partij”) bekend wordt gemaakt vóór of tijdens de looptijd van het offerte (of waartoe de ontvangende partij anderszins toegang krijgt als gevolg van het offerte) in verband met de activiteiten van de bekendmakende partij, met inbegrip van, maar niet beperkt tot bedrijfsplannen en -modellen, financiële informatie, marktonderzoek, informatie over klanten en leveranciers, eigen software en methoden, en informatie betreffende eigen uitvindingen en technologieën;

Deliverables” betekent alle werken, producten, proofs of concepts, minimum viable products (“MVP”), business cases, verbeteringen, aanpassingen, uitvindingen en innovaties die voortvloeien uit de Diensten die door MEDCAP worden uitgevoerd ter uitvoering van haar overeenkomst met de Opdrachtgever, met uitzondering van Software deliverables (zie hieronder);

Documentatie” betekent de door MEDCAP vervaardigde documentatie voor de Software en/of de Deliverable(s) en door MEDCAP aan de Opdrachtgever geleverd of ter beschikking gesteld, zulks ter beoordeling van MEDCAP;

Ingangsdatum” betekent de datum van uitvoering van het offerte;
“Vergoedingen”: de aan MEDCAP verschuldigde bedragen voor de levering van Diensten onder deze Algemene Voorwaarden, zoals bepaald in de desbetreffende offerte;

Intellectuele Eigendomsrechten” betekent alle octrooirechten, handelsmerken, ontwerpen en modellen, auteursrechten, rechten op databanken, eigendomsrechten op knowhow, met inbegrip van handelsgeheimen en andere vertrouwelijke informatie, en elke andere vorm van wettelijk beschermbare intellectuele of industriële eigendomsrechten onder welk rechtsgebied dan ook;

Herstelperiode” betekent een periode van 20 Werkdagen nadat de Klant MEDCAP ervan in kennis heeft gesteld dat de Software de Acceptatietests niet heeft doorstaan, of een andere periode die schriftelijk door partijen wordt overeengekomen;

Diensten“: alle diensten die MEDCAP aan de Opdrachtgever levert, of een verplichting heeft te leveren aan de Opdrachtgever, onder deze Voorwaarden en de daarop volgende offerte’s onder deze Voorwaarden. Hieronder vallen onder meer, zonder daartoe beperkt te zijn: ontwikkeling, ontwerp, strategie, hosting, onderhoud, ondersteuning en extra diensten;

Software“: de software die wordt geïdentificeerd in de betreffende offerte, met inbegrip van de broncode van die software die door of namens MEDCAP wordt gecreëerd in de loop van de levering van de Ontwikkelingsdiensten;

Softwarefout” betekent een defect, fout of bug in de Software met een wezenlijk nadelig effect op de werking, functionaliteit of prestaties van de Software, maar met uitsluiting van defecten, fouten of bugs veroorzaakt door of ontstaan als gevolg van:

 1. enig handelen of nalaten van de Klant of enig persoon die door de Klant is gemachtigd om de Software te gebruiken;
 2. elk gebruik van de Software dat in strijd is met de Documentatie door de Klant of een persoon die door de Klant is gemachtigd om de Software te gebruiken;
 3. een tekortkoming van de Cliënt in de nakoming of naleving van een van zijn verplichtingen in deze Voorwaarden; en/of
 4. een incompatibiliteit tussen de Software en een ander systeem, netwerk, toepassing, programma, hardware of software die niet als compatibel wordt gespecificeerd in de Specificatie;

Specificatie” betekent de specificatie voor de Software en/of de te leveren prestaties zoals uiteengezet in de desbetreffende offerte en in de Documentatie, zoals deze kan worden gewijzigd door de schriftelijke instemming van de partijen in de op dat moment geldende productdocumentatie en samenwerking softwaretoepassing die door MEDCAP wordt toegepast;

offerte” betekent een eventueel tussen MEDCAP en de Opdrachtgever te ondertekenen Statement of Work, alle aanbiedingen van MEDCAP houdende de specificaties van de Software en/of de te leveren Deliverables en Diensten, waarin deze Algemene Voorwaarden zijn opgenomen;

Voorwaarden” betekent deze Algemene Voorwaarden zoals hierin uiteengezet, die van toepassing zijn op alle offertes van MEDCAP;

Materialen van Derden” betekent de werken en/of materialen die deel uitmaken van de Software en/of de te leveren Producten, de Intellectuele Eigendomsrechten die eigendom zijn van een derde partij, en die zijn gespecificeerd in (i) een offerte, of (ii) die de partijen overeenkomen in de loop van de levering van Diensten en toevoegen in de op dat moment geldende productdocumentatie en samenwerking softwaretoepassing toegepast door MEDCAP.